เอกสาร/คลิป Conference

Part 1 CPI _ ITA Plan.pdf
Part 2 ITA Tools Script.pdf

ตอนที่ 1 เครื่องมือ IIT&EIT

ตอนที่ 2 เครื่องมือ OIT

ตอนที่ 3 ITA Online